?Tôn trọng quan trọng như tình thương trong một tương quan.

?Tôn trọng chính chúng ta hướng dẫn cho đạo đức của chúng ta, tôn trọng những người khác hướng dẫn thái độ của chúng ta.
-Laurence Sterne

?Nếu chúng ta đánh mất tình thương và tôn trọng lẫn nhau, đây là lý do tại sao cuối cùng chúng ta phải chết.
-Maya Angelou

?Những tương quan tốt đẹp nhất được xây dựng trên tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.
-Mona Sutphen

?Hãy đối xử với người khác theo cách bạn muốn được đối xử. Hãy nói với người khác theo cách bạn muốn được nói với. Sự tôn trọng phải được tìm kiếm, không phải được cho.
-Hussein Nishah

?Luôn luôn là một bí mật với tôi, tại sao người ta có thể tôn trọng chính họ khi họ hạ nhục những người khác.
-Mahatma Gandhi

?Tôn trọng: hãy học nó trước khi bạn muốn có được nó.
-Anthony Avila

?Hãy kính trọng chính bạn và những người khác sẽ kính trọng bạn.
-Khổng Tử

?Không có những cảm giác tôn trọng, làm sao phân biệt được con người với thú vật?
-Khổng Tử

?Hãy theo ba chữ “T”: Tôn trọng chính bạn; Tôn trọng những người khác; và Trách nhiệm với mọi hành động của bạn.
-Dalai Lama